Tuesday, Oct 21st

Son güncelleme12:29:46 PM GMT

You are here: Halka Açık Şirketler Mevzuatı Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ (Seri: I, No: 5)

Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ (Seri: I, No: 5)

e-Posta Yazdır PDF

Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ (Seri: I, No: 5)

 

 

 

(23/6/1989 tarihli ve 20204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

 

 

 

Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste:

 

1- (3.5.1990 tarihli ve 20507 sayılı Resmi Gazete’de “Seri: I, No: 5 Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına ve Anılan Tebliğ’e Bir Madde Eklenmesine Dair Tebliğ” Seri: I, No: 6 yayımlanmıştır.)

 

2- (14.7.1992 tarihli ve 21284 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de “Seri: I, No: 5 Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ’e Ek Tebliğ” Seri:I, No: 12 yayımlanmıştır.)

 

3- (19.12.1995 tarihli ve 22498 sayılı Resmi Gazete’de “Seri: I, No: 5 Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ’e Ek Tebliğ” Seri: I, No: 20 yayımlanmıştır.)

 

4- (19.2.1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmi Gazete’de “ Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ.” Seri: I, No: 21 yayımlanmıştır.)

 

5- (13.11.2001 tarihli ve 24582 sayılı Resmi Gazete’de “Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Seri: I, No: 28 yayımlanmıştır.)

 

 

 

Amaç

 

Madde 1 - Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasının temini için, hisse senetlerinin boyut, içerik, baskı ve kağıt nitelikleri ile kullanımlarına ilişkin esasların belirlenmesi yolu ile uygulamada şekli birlik ve düzeni tesis etmektir.

 

 

 

Kapsam

 

Madde 2 - 2499 sayılı  Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre hisse senetleri halka arz olunmuş veya arz olunmuş sayılan anonim ortaklıklar ile Menkul Kıymetler Yatırım Ortakları tarafından ihraç edilecek veya bu ortaklıklarca, kupon tükenmesi, yıpranma, kupürlerin birleştirilmesi ya da bölünmesi gibi sebepler ile değiştirilecek hisse senetlerinin şekil şartları ve buna ilişkin kullanım esasları bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

 

 

 

Kağıdın Niteliği

 

Madde 3 - Hisse senedi basımında kullanılacak kağıdın en az 100 gr/m2 ağırlığında olması zorunludur.

 

Anonim ortaklıklar, hisse senetlerinin taklit edilmesini önlemek ve tahrifata karşı güvenli bir kontrol mekanizması oluşturmak amaçlarıyla, gözle görülebilen, kağıt zemininden farklı renk tonlarında renkli elyaf veya benekleri içeren veya çeşitli asit alkali ve solventlere karşı renk değiştirebilen veya ultraviyole hassaslığını haiz kağıtlar kullanabilirler. Aynı amaçlarla, filigranlı ve dayanıklılığı arttırılmış kağıtlar da kullanılabilir.

 

Hisse senetlerinin bu tür nitelikli kağıtlara basılması halinde ağırlığının en az 90 gr/m2 olması Kurulca yeterli görülebilir.

 

 

Baskıda Kullanılacak Renk ve Desenler

Madde 4 - Hisse senedi basımının, desenli bir zemin üzerine, hisse senetlerinde bu Tebliğle yer alması zorunlu tutulan bilgi ve ifadelerin  net  bir  şekilde görülmesini sağlamak amacıyla siyah renk kullanılarak yapılması zorunludur Desenli zemin, siyah dışındaki beyaz dahil, renk veya renklerin kullanılmasıyla oluşturulur.

 

 

 

Hisse senedinin metin ve kupon bölümlerinde, süsleme amacıyla, ayrıca desenli çerçeve kullanılamaz.

 

Aynı anonim ortaklığa ait hisse senetleri, farklı görünümlerde olmalarının önlenmesi ve tanınmalarının kolaylaştırılması için, aynı görünüm özellikleriyle bastırılır.

 

Aynı anonim ortaklığın hisse senetlerinde farklı kupür büyüklükleri için değişik renkler kullanılması zorunludur. Belirli bir kupür büyüklüğü için belirlenen renkler, müteakip ihraçlarda değiştirilemez ve tertip farklılıkları için renk ayırımına gidilemez.

 

 

 

Hisse Senetlerinin Boyut ve Bölümleri

Madde 5 — Hisse senetleri, metin bölümü ve kupon bölümünden oluşur.

 

Hisse senetlerinin 165x210 mm boyutlarındaki metin bölümü ve bunun dışında kalan alanı ifade eden kupon bölümünün kağıt üzerine yerleştirilmesinde örneği EK:1'de gösterilen şekil şartlarına uyulur.

 

Her bir hisse senedi, metin bölümü ve kuponları EK: 1'de gösterilen ölçülere göre çizilerek ayrılmış, 297x420 mm boyutlarındaki kağıt üzerine bastırılır.

 

Metin bölümünün çevresinde, yukarıda belirtilen boyutlar içinde kalmak üzere, örneği EK: 2'de gösterilen 3 mm genişliğinde bir boşluk bırakılır.  Bu boşluk, hisse senedinin metin bölümü üzerine bastırılacak bilgi ve ifadelerin bulunduğu alandan bir çizgiyle ayrılır. Bu çizginin içinde ve dışında, süsleme amacıyla, renkli desen ve motifler kullanılarak çerçeve oluşturulamaz.

 

3 mm genişliğindeki bu boşluğun metin bölümünün altına gelen kısmında, baskıyı yapan gerçek veya tüzel kişilerin ad veya unvanları küçük harflerle yer alır.

 

 

 

Kupon Boyutları, Sayıları ve Dizilimi

Madde 6 — Hisse senetlerinde; metin bölümünün sağında bir sırasında 9 kupon bulunan iki, metin bölümünün altında ise bir sırasında 4 kupon bulunan iki olmak üzere, toplam dört sırada 26 adet kupon bulunur. Bu kuponların 10 adedi kâr payı kuponu, kalan 16'sı ise yeni pay alma kuponu olarak düzenlenir.

 

Her bir kupon 33x105 mm boyutlarındadır.

 

Kuponların çevresinde, yukarıda belirtilen boyutlar içinde kalmak ve çizgi ile ayrılmak suretiyle örneği Ek: 2'de gösterildiği gibi, 3 mm genişliğinde bir boşluk bırakılır. Bu boşluğun altında, içinde ve kuponlar arasındaki boşlukta, süsleme amacıyla renkli desen ve motifler kullanılarak çerçeve oluşturulamaz.

 

Kuponların hisse senedi üzerine yerleştirilme şekli EK: 3 Örnek: 1'de gösterilmiştir.

 

Ortaklığın talebi üzerine, 26 adetlik toplam kupon sayısı değişmemek kaydıyla, kâr payı ve yeni pay alma kuponları arasındaki dağılımın ve hisse senedi üzerindeki yerleştirme şeklinin değiştirilmesine ve yılda birden fazla kâr dağıtacak ortaklıklarda her yıl için birden fazla kâr payı kuponu tanzimine Kurul'ca izin verilebilir.

 

 

 

Kuponların Sıralanması

 

Madde 7 — Kâr payı kuponları, hisse senedinin sağ üst köşesinden başlayarak aşağıya doğru sıralanır.

 

Dokuzar kupondan oluşan iki sırada yer alan yeni pay alma kuponları, en sağdaki sıranın alt köşesinden başlayarak yukarıya doğru; dörder kupondan oluşan iki sırada yer alan yeni pay alma kuponları ise dokuzar kuponlu sırada yer alan en yüksek numaralı yeni pay alma kuponunu takip edecek şekilde ve alttaki sıradan başlamak üzere sağdan sola ve aşağıdan yukarıya doğru sıralanır.

 

Kuponların sıralaması, harflerin yanında yer alan rakamlarla belirtilmek suretiyle, Ek: 3-Örnek: 2'de gösterilmiştir.

 

 

 

Kuponların Numaralandırılması

 

Madde 8 — Kâr payı kuponlarında numaralandırma, kârın ait olduğu hesap döneminin, yıl olarak kupon üzerinde belirtilmesi suretiyle yapılır. Hesap döneminin takvim yılından farklı olması durumunda, hesap döneminin sona erdiği yıl, kâr payı kuponunun numaralandırılmasında esas alınır. Yeni pay alma kuponları, yıl ile bağlantısı olmaksızın, sayı belirtilmek suretiyle müteselsilen numaralandırılır.

 

a) Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılan hisse senetlerinin kâr payı kuponlarının numaralandırılması;

 

Numaralandırmaya, kayıtlı sermaye sistemi dışındaki ortaklıklarda sermaye artırımının tescil edildiği, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklarda ise yeni pay alma hakkının kullanımına ilişkin duyurunun yayımlandığı hesap döneminden başlanması zorunludur. Kâr payı kuponları, bu başlangıç yılı dahil olmak üzere kuponlar üzerinde yıl belirtilmek suretiyle müteselsilen numaralandırılır (Ek:3 - Örnek: 3 ve 4)

 

b) Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılan hisse senetlerinin yeni pay alma kuponlarının numaralandırılması;

 

Çıkarılacak hisse senetlerinin yeni pay alma kuponları, tedavülde bulunan hisse senetlerinin bu artırımda kullanılacak yeni pay alma kuponlarının numarasını izleyen numaradan başlamak ve bu numara dahil olmak üzere kuponlar üzerinde sayı belirtilmek suretiyle müteselsilen numaralandırılır (Ek:3-Örnek: 3 ve 4.)

 

c) Daha önce çıkarılmış hisse senetlerinin kâr payı veya yeni pay alma kuponlarının tükenmesi halinde yapılacak uygulama;

 

Kâr payı veya yeni pay alma kuponlarından herhangi biri tükenen hisse senetlerinin yenileriyle değiştirilmesi zorunludur. Bu durumda çıkarılacak yeni hisse senetlerinin numaralandırılması, tükenen kupon için, son kupon numarasını izleyen numaradan; diğer kupon için ise değiştirilecek hisse senetlerinin aynı tür kuponunun en düşük numaralı kuponundan başlamak suretiyle yapılır (Ek: 3-Örnek: 5).

 

d) Diğer sebeplerle hisse senetlerinin değiştirilmesi halinde kuponların numaralandırılması;

 

Yıpranma, kupürlerin birleştirilmesi veya bölünmesi gibi sebepler ile değiştirilecek hisse senetleri yerine çıkarılacak hisse senetlerinin, eski hisse senetlerinin taşıdıkları en düşük numaralı kuponlarından başlamak üzere numaralandırılması zorunludur (Ek: 3 - Örnek: 6).

 

e) Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklarda kâr payı kuponları;

 

Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıkların kâr payı kuponlarının numaralan-dırılması "a" bendindeki esaslara uygun olarak yapılır. Ancak, bu ortaklıkların nakdi sermaye artırımı nedeniyle çıkaracakları hisse senetlerinin satış süresi içinde yeni pay alma hakkının kullanımına ilişkin duyurunun yayımlandığı hesap dönemi sona ererse; hesap döneminin son gününü takip eden tarihten başlanmak üzere, hisse senetleri, geçmiş hesap dönemine ilişkin kâr payı kuponları iptal edilerek satılır. Bedelsiz olarak dağıtılan hisse senetlerinde bu hüküm uygulanmaz.

 

 

 

Kuponların Kullanım Esasları

Madde 9 — (Değişik: Seri: I, No: 12 sayılı Tebliğ ile) Hisse senedi kuponlarının temsil ettiği hak, ortaklığa karşı, sadece o hisse senedinin belge numarasını taşıyan kuponların teslimi karşılığında ve hisse senedinin ibrazına gerek kalmaksızın kullanılır.

 

Bu kuponlar, sermaye piyasası uygulamaları bakımından menkul kıymet hükmündedir.

 

Kâr payı kuponları, üzerinde belirtilen hesap döneminden başka bir dönemin kâr payı ödemesinde veya kâr payı ödemesi dışında bir amaçla kullanılamaz.

 

Herhangi bir hesap döneminin kâr dağıtımında kullanılacak kâr payı kuponlarının 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16'ncı maddesi uyarınca yayımlanan o hesap dönemine ilişkin gelir tablosu dipnotlarında belirtilmesi zorunludur.

 

 

 

Yeni pay alma kuponları, bedelli veya bedelsiz pay almak amacıyla kullanılır.

 

Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıklarda yönetim kurulunca belirlenen, esas sermaye sistemine tabi ortaklıklarda ise sermaye artırımına ilişkin genel kurul toplantısında ortaklara duyurulan, yeni pay alma ve bedelsiz pay alma hakkının kullanılmasında geçerli olacak yeni pay alma kuponu numaralarının, yeni pay alma hakkının kullanımına ilişkin sirkülerde açıklanması zorunludur.

 

Ortaklıklar, herhangi bir nedenle değiştirdikleri hisse senetlerini, taşıdıkları kuponlarla birlikte iptal ve bu durumu noter tarafından düzenlenecek tutanakla tespit etmek zorundadır. İptal olunan hisse senetlerinin yerine aynı belge numaralarını taşıyan hisse senetleri çıkarılamaz.

 

 

 

Hisse Senetlerinin İçeriği

 

Madde 10 — Hisse senetlerinde yer alacak bilgiler ve şekil şartları için örneği Ek: 4'de gösterilen şekil ve açıklamalara uyulur.

 

 

 

Kupürlerin Bölünmesi ve Birleştirilmesi

 

Madde 11- (Ek: Seri: I, No: 21 sayılı Tebliğ ile) Hisse senetlerinin ikinci el piyasada alım-satımını kolaylaştırarak, piyasanın gelişimine katkıda bulunmak ve hisse senedi maliklerinin piyasaya aktif katılımını artırmak amacıyla, pay değerinde ve sayısında bir değişikliğe gidilmeksizin ve tertip ve grup ayrımı yapılmaksızın mevcut hisse senetleri aşağıdaki esaslar dahilinde mevcut kupür dağılımını belirleyen organın değişiklik kararı alınarak ve esas sözleşmede kupür dağılımının yer alması durumunda esas sözleşme değişikliği yapılarak, Kurul’a bilgi vermek suretiyle, daha küçük kupürlere bölünebilir veya birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirilebilir.

 

Kupürlerin bölünmesi ve birleştirilmesi işlemleri:

 

i) Herhangi bir ortak veya ortaklar grubunun lehine veya aleyhine sonuç vermeyecek şekilde,

 

ii) Değişimin belirli bir süre içinde gerçekleştirilmesi suretiyle yapılır.

 

Esas sözleşmede kupür dağılımının yer almaması durumunda, pay değerinde ve pay sayısında bir değişikliğe gidilmeksizin, kupürlerin bölünmesi veya birleştirilmesi konusunda esas sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla yönetim kurulu yetkili kılınabilir.

 

Değişim süresi ve değişime konu olacak kupür ile dağıtılacak yeni kupürlerin büyüklükleri ilgili organ kararında belirtilir.

 

Değişimin yapılacağı ortakların çoğunluğunun değişimden haberdar olmasını sağlayacak şekilde günlük gazetelerde ve hisse senetleri Borsa’da işlem gören ortaklıklar için ilave olarak Borsa Günlük Bülteninde ilan edilir. Değişim sırasında eski hisse senetleri alınarak, yenileri ortaklara teslim edilir. Değişim süresi sonunda, değiştirilmek üzere ortaklığa iade edilen kupürler ile değiştirmede kullanılmayan yeni kupürler noter huzurunda iptal ve imha edilerek bu husus bir tutanağa bağlanır. Bunlara ilişkin gazetelerin birer nüshası ilk ilanı izleyen 6 iş günü içinde, tutanak ise işlemlerin tamamlanmasını takiben Kurul’a gönderilir.

 

Hisse senetleri Borsa’da işlem gören ortaklıkların senet değiştirme işlemleri ortakların çoğunluğunun kolaylıkla ulaşabileceği, bir ortaklık merkezi olmak üzere en az üç merkezde ve İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nde yapılır.

 

Hisse senetleri Borsa’da işlem gören ortaklıklar kupür değişim işlemlerini; Takasbank A.Ş. tarafından beyan edilen miktar ve nominal değeri esas alarak Takasbank A.Ş.’nin beyanını müteakip 3 iş günü içinde değişime konu olacak kupürlerin teslimini beklemeksizin sonuçlandırırlar. Söz konusu kupürler ihraçcı adına saklamaya alınarak işlemi takip eden yılın sonuna kadar ihraçcıya teslim edilir. Takasbank A.Ş. beyan ile birlikte değişime konu olacak kupürlerin belge numaralarını ihtiva eden bilgileri manyetik ortamda ihraçcı kuruluşlara verir. Takasbank A.Ş. verdiği bu bilgiler ile sorumludur.

 

 

 

Ek Madde 1 — (Ek: Seri: I, No: 6 sayılı Tebliğ ile) Ortaklıklar, hisse senetlerinin metin kısmında ve kuponlarında yer alan tanımlama alanındaki bilgiler için kodlama sistemini benimsediklerinde, Tebliğ'in 4 No'lu ekinde yer alan açıklamalara uymakla yükümlüdürler. Ancak, tanımlama alanında yer alan bilgilerin kodlanması ile ilgili olarak anılan ekte yapılan açıklamalara ilaveten, optik okumada kolaylık sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen uygulamayı da ihtiyari olarak benimseyebilirler:

 

1 - Tanımlama alanındaki kodlanmış bilgilerin başlangıç ve bitiş noktalarını belirtmek üzere, bu alanın sol ve sağ başında yer alan bir harf büyüklüğündeki boşluklara, sırasıyla "<" ve ">" işareti konulabilir.

 

2 - Belirli bilgilerin kodlanmasına ayrılmış yerler arasında kalan boşluklarda "+" işareti kullanılabilir.

 

3 - Tanımlama alanı içinde, sermayeyi temsil eden paylar arasındaki grup farklılığını belirtmek amacıyla ayrılan bir harf büyüklüğündeki alanda, kodlama işareti olarak harf yerine rakamlar kullanılabilir. Bu durumda, A grubu paylar için 1'den başlamak üzere, gruplar için müteselsil numara verilecektir. 0 (sıfır), sermayeyi temsil eden paylar arasında grup farklılığı olmayan durumu belirttiğinden, herhangi bir grubu temsilen kullanılmamalıdır.

 

 

 

Temettü avansı ödemelerinde kâr payı kuponlarının kullanımı

 

Ek Madde 2 - (Ek: Seri: I, No: 28 sayılı Tebliğ ile) Temettü avansı ödemeleri, ilgili yılın kâr payı kuponunun üzerine anonim ortaklık tarafından “(Yıl)/(Yıl İçinde Yapılan Kaçıncı Avans Ödemesi Olduğu) temettü avansı ödemesi yapılmıştır.” şerhi düşülmek suretiyle yapılır.

 

Hisse senetleri Borsada işlem gören ve İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından saklanan hisse senetlerine yapılacak temettü avansı ödemelerinde herhangi bir şerh düşülmesine gerek yoktur. Anonim ortaklık, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından manyetik ortamda beyan edilen hisse senedi miktarlarını ve nominal değerlerini esas almak suretiyle temettü avansı ödemelerini gerçekleştirir. Ancak, daha önce temettü avansı ödemesi İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından yapılan hisse senetlerinin, yatırımcılara fiziken teslim edilmesi halinde, teslimden önce kâr payı kuponuna söz konusu şerh İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından düşülür.

 

 

 

Daha Önce Çıkarılmış Hisse Senetleri

Geçici Madde 1 — Bu Tebliğ'in yürürlüğe girmesinden önce çıkarılmış ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olmayan hisse senetleri 31.12.1992 tarihine kadar, bu Tebliğ hükümlerine uygun yeni hisse senetleri ile değiştirilmek zorundadır.

 

Ancak, bu Tebliğ'in yürürlük tarihi itibariyle ödenmiş veya çıkarılmış sermayeleri 1 milyar TL.'nın altında olan ortaklıklar tarafından çıkarılmış hisse senetleri ile kuponlarında kâr payı ve yeni pay alma kuponu olarak ikili bir ayırım yapılmış ve bu kuponlarının içerikleri bu Tebliğ'in 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında öngörülen kullanımı sağlayacak nitelikte olan hisse senetlerinde bu hüküm uygulanmaz.

 

 

 

Geçici Madde 2 — Ortaklıklar, bu Tebliğ'in yürürlük tarihinden itibaren sermaye artırımı ve değiştirme gibi sebeplerle çıkaracakları ilk hisse senetlerinde, yeni pay alma kuponlarının numarasını 1 (bir)den başlatmak zorundadır.

 

 

Yürürlük

Madde 12 — Bu Tebliğ, 1.9.1989 tarihinden itibaren çıkarılacak hisse senetleri için zorunlu olarak uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

METİN KISMI

 

KUPON KISMI

 

HİSSE SENEDİNİN METİN KISMI VE KUPONLAR

 

EK: 1

 

 

 

3 mm

 

3 mm

 

105 mm

 

 33  mm

 

…… Matbaası

 

210 mm

 

165 mm

 

3 mm

 

3 mm

 

B - KUPONLAR

 

EK: 2

 

A - HİSSE SENEDiNİN METİN KISMI

 

 

 

 

EK: 3

 

 

 

 

 

Örnek 1 — Kuponların Yerleştirilme Şekli

 

P harfi yeni pay alma kuponlarını, K harfi ise kâr payı kuponlarını temsil etmek üzere, kuponların hisse senedi üzerine yerleştirilme şekli aşağıda gösterilmiştir :

 

 

 

                                K             K

 

                                K             K

 

                                K             K

 

                                K             K

 

                                K             K

 

P              P             P             P

 

P              P             P             P

 

P              P             P             P

 

P              P             P             P

 

 

 

 

 

 

 

Örnek 2 — Kuponların Sıralanması

 

Kuponların sıralaması, harflerin yanında yer alan rakamlarla belirtilmek suretiyle aşağıda gösterilmiştir :

 

 

 

                                  K6           K1

 

                                  K7           K2

 

                                  K8           K3

 

                                  K9           K4

 

                                  K10         K5

 

P16          P15         P8           P4

 

P14          P13         P7           P3

 

P12          P11         P6           P2

 

P10          P9           P5           P1

 

 

 

 

 

 

 

Örnek 3 — Kuponların Numaralanması

 

1989 yılında sermaye artırımını tescil ettiren kayıtlı sermaye sistemi dışındaki bir ortaklığın, bu sermaye artırımı nedeniyle çıkaracağı hisse senetlerinin kuponlarının numaralandırılması; yeni pay alma kuponlarında, bu Tebliğ'in yürürlük tarihinden itibaren ilk hisse senedi ihracı olması nedeniyle 1 (bir)'den, kâr payı kuponlarında ise, tescilin 1989 yılı içinde yapılmış olması nedeniyle 1989'dan başlamak suretiyle aşağıdaki gibi yapılacaktır.

 

 

 

1994                          1989

 

1995                          1990

 

1996                          1991

 

1997                          1992

 

1998                          1993

 

      16           15      8                                 4

 

      14           13      7                                 3

 

      12           11      6                                 2

 

      10           9        5                                  1

 

 

 

Örnek 3, kayıtlı sermaye sisteminde olan ve 1989 yılı içinde yeni pay alma hakkının kullanımına ilişkin duyuruyu yayımlayan ortaklıklar için de geçerlidir.

 

 

 

 

 

Örnek 4 — Kuponların Numaralanması

 

Örnek 3'te yer alan ortaklığın 1990 yılı içinde tekrar sermaye artırımı yaparak tescil ettirmesi durumunda bu artırımda çıkarılacak hisse senetlerinin yeni pay alma kuponları, daha önce çıkarılmış hisse senetlerinin 1 (bir) numaralı yeni pay alma kuponlarının bu artırımda kullanılmış olması nedeniyle 2 (iki) numaradan; kâr payı kuponları ise 1990 yılından başlamak üzere, aşağıdaki gibi numaralandırılacaktır.

 

 

 

 

 

1995                          1990

 

1996                          1991

 

1997                          1992

 

1998                          1993

 

1999                          1994

 

17     16          9                                  5

 

15     14          8                                  4

 

13     12          7                                  3

 

11     10          6                                  2

 

 

 

 

 

Örnek 4, kayıtlı sermaye sisteminde olan ve 1990 yılı içinde yeni bir sermaye artırımı için yeni pay alma hakkının kullanımına ilişkin duyuruyu yayımlayan ortaklıklar için de geçerlidir.

 

 

 

 

 

Örnek 5 — Kuponların Numaralanması

 

X harfi, kullanılmış kuponları ifade etmek üzere 1 (bir) kâr payı kuponu ve 5 (beş) yeni pay alma kuponu bulunan hisse senedinin, son kâr payı kuponunun kullanılmasından (kâr payı kuponunun tükenmesinden) sonra, bu hisse senediyle değiştirilmek üzere çıkarılacak yeni hisse senedinin numaralandırılması aşağıdaki gibi yapılacaktır :

 

 

 

Değiştirilecek Hisse Senedi                                               Yeni Hisse Senedi    

 

                         x           x                                                       2005          2000

 

                         x           x                                                       2006            2001

 

                         x           x                                                       2007            2002

 

                         x           x                                                       2008            2003

 

                      1999      x                                                       2009            2004

 

17     16           x           x                              28        27        20              16

 

15     14           x           x                              26        25        19              15

 

13     x              x           x                              24        23        18              14

 

x        x              x           x                              22        21        17              13

 

 

 

 

 

Örnek 6 — Kuponların Numaralanması

4 (dört) kâr payı kuponu ve 9 (dokuz) yeni pay alma kuponu bulunan hisse senedinin yıpranmış olması nedeniyle değiştirilmesi durumunda, bu hisse senediyle değiştirilmek üzere çıkarılacak yeni hisse senedinin numaralandırılması aşağıdaki gibi olacaktır:

 

 

 

Değiştirilecek Hisse Senedi                                                     Yeni Hisse Senedi     .

 

                            2005      x                                                 2010            2005

 

                            2006      x                                                 2011            2006

 

                            2007      x                                                 2012            2007

 

                            2008      x                                                 2013            2008

 

26        25           18           x                                                 2014            2009

 

24        23           x              x                        33        32        25                21

 

22        21           x              x                        31        30        24                20

 

20        19           x              x                        29        28        23                19

 

                                                                     27        26        22                18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK: 4

 

 

 

I. HİSSE SENEDİNİN ÖN YÜZÜ

 

Hisse senetlerinin ön yüzünün şekli, örnek 1'dedir.

 

 

 

A. HİSSE SENEDİNİN METİN KISMI

 

Hisse senedinin metin kısmında, aşağıda açıklanan hususlar dışında, örnekte gösterilen hisse senedi üzerinde belirtilen (hisse senedini ihraç eden ortaklığın ticaret unvanı, hisse senedinin pay sayısı ve itibari değeri ile, "bu hisse senedi ...dan ...ya kadar numaralı 16 adet yeni pay alma kuponu, ...dan ...ya kadar yıl numaralı 10 adet kâr payı kuponu ihtiva etmekdedir" ibaresi) ifadelere, şekil şartlarına uyularak, gerekli boşluklar doldurulmak sureti ile aynen yer verilecektir.

 

Örnekteki hisse senedinin metin kısmında yeralan tanımlama alanı, sermaye bölümü, açıklama bölümü ve diğer unsurlar bölümü şeklindeki kavramlar, yalnızca aşağıdaki açıklamalarda kullanılmak üzere verilmiştir. Bu ifadeler hiç bir şekilde hisse senedi metni üzerinde yer almayacak ve tanımlama alanı dışındaki bölümlerin ayrılması için çerçeve kullanılmayacaktır.

 

 

 

1. Tanımlama Alanı

 

Hisse senetlerinin metin kısmında, sağ üst köşede, 9x95 mm boyutlarında ve alt kenarı ile hisse senedinin, metin kısmının üst kenarı arasındaki uzaklık 28 mm, sağ kenarı ile metin kısmının sağ kenarı arasındaki uzaklık 5 mm olan, çerçeveli bir tanımlama alanı bulunacaktır.

 

Tanımlama alanında yer alacak bilgiler, ortaklığın tercihine bağlı olarak aşağıda açıklandığı tarzda iki ayrı içerikte olabilecektir.

 

 

 

a) Yazılı Sistem

 

Yazılı sistem seçildiği takdirde, bu alana büyük harflerle "HİSSE SENEDİ " ibaresi yazılacak; kodlama sistemi seçildiğinde ise aşağıda kodlama sistemi başlığı altında yeralan hususlara uyulacaktır.

 

 

 

b) Kodlama Sistemi

 

Kodlama sistemi benimsendiğinde, hisse senedine ait bilgilerin tek bir alanda ve belirli kodlar kullanılarak gösterilmesi esas alınacaktır. Bu durumda, tanımlama alanının zemini beyaz olarak bırakılacak ve hisse senedinin diğer bölümlerinde kullanılan süsleme ve desenler kullanılmayacaktır.

 

Bu alanda yer alan bilgi kodunun optik okuyucu kullanılarak tanınması amaçlandığında, kodlamaya ilişkin baskıda, OCR-B standardının ikinci alt grubunun birinci tip büyüklüğünün kullanılması zorunludur. ("OCR-B, Sub Set 2, Size I" koduyla tanınan bu optik okuyucu karakterleri, Uluslararası Standart Kurumu (ISO)'nun 1073/2 sayılı standardında yer almaktadır).

 

Bu alanda yer alan bilgi kodunun optik okuyucu kullanılarak tanınması düşünülmediğinde, baskıda, yukarıda bahsedilen harf veya rakam standardından farklı karakterler kullanılabilir. Ancak bu durumda, tüm bilgilere ilişkin kodlamanın, tanımlama alanına iki yanda eşit boşluk bırakılmak suretiyle yerleştirilmesi gerekmektedir.

 

Tanımlama alanında yer alacak bilgiler, soldan sağa doğru olmak üzere, aşağıdaki sıra ile bu alana yazılacak ve herhangi bir bilginin bulunmaması halinde ayrılan boşluğa harf veya rakam sayısı kadar 0 (sıfır) yazılacaktır. Bilgiyi temsil eden harf veya rakam, o bilgi için ayrılmış yerin tamamının kullanılmasını gerektirmediği takdirde; ifade sağ tarafa yanaşık olarak yazılacak ve sol tarafta kalan boşluklar için 0 (sıfır) konulacaktır.

 

1. Boşluk : 1 (bir) harf büyüklüğü boşluk bırakılacaktır.

 

 

 

2. Tertip : Hisse senedinin hangi tertibe dahil olduğu 2 (iki) harf büyüklüğündeki alanda rakam ile belirtilecektir.

 

3. Boşluk : 1 (bir) harf büyüklüğü boşluk bırakılacaktır.

 

4. Grup : Sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayırımı varsa, grubu temsil eden harf yer alacaktır.

 

5. Boşluk : 1 (bir) harf büyüklüğü boşluk bırakılacaktır.

 

6. Sermaye Sistemi : Bu bölümde, ortaklık kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ise "KS", kayıtlı sermaye sistemini kabul etmemiş ise "NS" kodlamaları yapılacaktır.

 

7. Boşluk : 2 (iki) harf büyüklüğü boşluk bırakılacaktır.

 

8. Nominal (İtibari) Değer : 9 (dokuz) harf büyüklüğündeki bu bölümde, hisse senedinin nominal değeri yer alacaktır.

 

9. Boşluk : 1 (bir) harf büyüklüğü boşluk bırakılacaktır.

 

10. Kupon Türü ve Numarası : 3 (üç) harf büyüklüğündeki bu bölüm, tanımlama alanı metin bölümü içinde yer aldığından, 0 (sıfır) konulmak suretiyle doldurulacaktır.

 

11. Boşluk : 1 (bir) harf büyüklüğü boşluk bırakılacaktır.

 

12. Ortaklık Kodu: (Değişik: Seri: I, No: 6 sayılı Tebliğ ile) 4 (dört) harf büyüklüğündeki bu alanda, her bir ortaklık için Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kod yer alır.

 

13. Boşluk : 1 (bir) harf büyüklüğü boşluk bırakılacaktır.

 

14. Belge Numarası : 7 (yedi) harf büyüklüğündeki bu bölümde, hisse senedinin belge numarası yer alacaktır.

 

15. Boşluk : 1 (bir) harf büyüklüğü boşluk bırakılacaktır.

 

Örnek : Kodlama sistemini tercih etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine tabi olan x Anonim Ortaklığının, 3. tertip B grubu, 100.000.—TL. nominal değerde ve 402 belge no.lu hisse senedine ait söz konusu bilgiler; Ortaklığın, "ortaklık kodu" bölümünü kullanmadığı varsayımıyla, tanımlama alanında, aşağıda belirtilen şekilde yer alacaktır:

 

 

 

 

 

03 B KS 000100000 000 0000 0000402

 

 

 

2- Sermaye Bölümü (Değişik: Seri: I, No: 12 sayılı Tebliğ ile)

 

Bu bölümde ortaklık sermayesi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

 

 

 

a) Esas Sermaye Sistemine Tabi Ortaklıklarda :

 

Ortaklık sermayesi olarak gösterilecek tutar, son olarak yapılan artırımı da içerecek şekilde belirtilecek ve aşağıdaki ifadeye yer verilecektir.

 

SERMAYESİ : .............................................. TÜRK LİRASI

 

           (TAMAMI ÖDENMİŞTİR)

 

b) Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Ortaklıklarda :

 

Bu bölümde, ortaklığın kayıtlı sermayesi ile kayıtlı sermayenin tescil tarihine yer verilir.

 

Kayıtlı sermaye olarak, Kurul'dan izin alınıp genel kurulca onaylandıktan sonra ticaret siciline tescil ettirilmiş olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı yazılır. Kayıtlı sermaye tescil tarihi ise, kayıtlı sermaye olarak belirtilen tavanın ticaret siciline tescil tarihini ifade etmektedir. (Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmiş olması durumunda bu kısma kayıtlı sermaye sistemine ilk geçişte belirlenen kayıtlı sermaye tavanı ve bu tavanın tescil tarihi yazılmayıp, mevcut tavan ve bu tavanın tescil tarihi yazılacaktır.)

 

Yukarıdaki bilgilere aşağıdaki şekil şartına uyularak hisse senedi üzerinde yer verilecektir.

 

KAYITLI SERMAYESİ                                              :     .................................. TL.

 

KAYITLI SERMAYE TESCİL TARİHİ                     :     .................................. TL.

 

 

 

3- Açıklama Bölümü (Değişik: Seri: I, No: 12 sayılı Tebliğ ile)

 

Bu bölümde; başlanmış ve yürütülmekte olan sermaye artırımına ilişkin aşağıda belirtilen açıklamalar yer alacaktır :

 

 

 

a) Esas Sermaye Sistemine Tabi Ortaklıklarda;

 

Esas sözleşmenin sermaye maddesindeki değişiklik için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan iznin tarih ve sayısı, Asliye Ticaret Mahkemesi kararının tarih, esas ve sayısı, Ticaret Siciline tescil tarihi, artırımın tescilinin ilan olunduğu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve sayısı, sermaye artırımı ile ulaşılacak yeni sermaye miktarı, artırım öncesi sermaye miktarı, artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alınmasına ilişin olarak verilen kayıt tarihi ve sayısı belirtilir.

 

Yukarıda açıklanan bilgileri içermek üzere bu bölümdeki ifade aynen aşağıdaki gibi olacaktır :

 

Bu hisse senedi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca ................................. tarih ve ............................ sayı ile kayda alınarak, Ortaklığımızca sermayenin ................... TL.'dan ................................. TL.'na artırılması nedeniyle ihraç edilmiştir.

 

Ortaklığımız sermayesinin artırılması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın .............. tarih ve  ............................. sayılı izni, ............................ Asliye Ticaret Mahkemesi'nin .................. tarih, esas ..................... sayılı kararı,.......................... tarihinde ..........................Ticaret Sicili Memurluğu'nca Ticaret Siciline tescil ve.................. tarih ve.............. sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ile gerçekleştirilmiştir.

 

b) Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Ortaklıklarda ;

 

Ortaklığın kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen iznin tarih ve sayısı ile kayıtlı sermaye sistemine geçişin ticaret siciline tescil tarihi belirtilir. Aynı metinde, son olarak yapılan sermaye artırımına ilişkin açıklamalara da yer verilir. Bu açıklamalar, sırasıyla, ortaklık yönetim kurulunun çıkarılmış sermayeyi artırmak üzere aldığı kararın tarih ve sayısı, artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alınmasına ilişkin olarak verilen kayıt tarihi ve sayısı hususlarını kapsar.

 

Yukarıda açıklanan bilgileri içermek üzere bu bölümde aynen aşağıdaki ifadeye yer verilecektir :

 

Ortaklığımız Sermaye Piyasası Kurulu'nun ................ tarih ve .............. sayılı izni ve .......... Ticaret Sicil Memurluğu'nun ....................... tarihli tesciliyle kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

 

Bu hisse senedi Yönetim Kurulumuzun ............... tarih ve ................. sayılı kararını takiben Sermaye Piyasası Kurulu'nca ................. tarih ve ................ sayı ile kayda alınarak, Ortaklığımızın .................. TL. olan çıkarılmış sermayesinin artırılması nedeniyle ihraç edilmiştir.

 

 

 

4- Diğer Unsurlar Bölümü

 

Bu bölümde, payın türü (nama mı hamiline mi yazılı olduğu), bir payın değeri, hisse senedinin kaç payı temsil edeceği, kupürün değeri (pay değeri x Hisse Senedinin temsil ettiği pay sayısı) hisse senedinin tertibi, grubu ve belge numarası yazılacak; ayrıca, o hisse senedine ait kuponların temsil ettiği hakkın, ortaklığa karşı, sadece o hisse senedinin belge numarasını taşıyan kuponların teslimi karşılığında kullanılacağı hususu belirtilecektir.

 

Hisse senetlerinde tertip, kaç defa sermaye artırımı yapıldığını gösterir. Hisse senetlerinin üzerinde tertip ibaresinin bulunması ve hisse senedinin tertibinin rakam ile belirtilmesi zorunludur. Ortaklık, bu Tebliğ'in yürürlük tarihinden önceki sermaye artırımlarında hisse senetlerinde tertip ifadesine yer vermemişse veya yer vermiş olmakla birlikte tertipler harf kullanılarak (A, B, C, gibi) ayrılmışsa, mevcut tüm hisse senetleri 1. tertip olarak kabul edilecek ve bu Tebliğ'in yürürlük tarihinden sonraki tüm ihraçlarda, tertiplere müteselsil sıra numarası verilecektir.

 

(Ek fıkra: Seri: I, No: 12 sayılı Tebliğ ile) Ortaklık, bu Tebliğ'in yürürlük tarihinden önceki sermaye artırımlarında hisse senetlerinde tertip ifadesine yer vermişse ve hisse senetlerinin tümünü tek tertip halinde birleştirerek bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak bastırmak isterse, mevcut tüm hisse senetlerinin tertip numarası, son tertip

 

 

 

numarasını izleyen numara olacak ve daha sonraki tüm ihraçlarda, tertiplere müteselsil sıra numarası verilecektir.

 

(Ek fıkra: Seri: I, No: 12 sayılı Tebliğ ile) Örneğin : 1.. 2.. 3.. 4. tertip hisse senetleri bulunan bir ortaklığın bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak bastırılmamış bu dört tertip hisse senetlerinin tümü 5. tertip olarak kabul edilecek, yapacağı ilk hisse senedi ihracında ise hisse senetleri 6. tertip olacaktır.

 

(Değişik fıkra: Seri: I, No: 20 sayılı Tebliğ ile) Hisse senetlerinde grup, sadece, ortaklık sermayesini temsil eden paylar arasında imtiyazdan kaynaklanan farklar bulunması durumunda bu payları ayırmak için kullanılmalıdır. Paylar arasında imtiyazdan kaynaklanan farklılıklar bulunmamakla birlikte , yönetim ve denetim kurulu üylelerinin seçiminde aday gösterme hakkı bakımından grup ayrımı yapılabilir. İmtiyaz dışında, payların nama veya hamiline olması ve bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı karşılığında çıkarılmış olması gibi hallerde, grup ayırımına yer verilmez. Grup ayrımı, hisse senetleri üzerinde grubu temsilen farklı harfler kullanmak suretiyle belirtilir.

 

Hisse senedinin belge numarası ise, hisse senedinin ilgili tertip içindeki sırasını gösterir. Bir tertip içindeki hisse senetleri 1 (bir) den başlayarak müteselsil sıra numarası verilmek suretiyle bastırılır. Grup ayırımı bulunması durumunda, belirli bir tertip hisse senetleri, her bir grup içinde 1 (bir) den başlamak suretiyle numaralandırılabilir. Hisse senedinin üzerinde belge numarasının bulunması zorunludur.

 

Yukarıda açıklanan bilgiler, aşağıdaki şekil şartına uyularak hisse senedinin üzerinde yer alacaktır :

 

 

 

a) Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinde :

 

aa) Grup Ayırımı Olması Durumunda :

 

HAMİLİNE YAZILI

 

BEHERİ ........................... TÜRK LİRASI İTİBARİ DEĞERDE

 

........... HİSSE KARŞILIĞINDA .................... TÜRK LİRALIK

 

..... TERTİP ........ GRUBU HİSSE SENEDİDİR.

 

BELGE NO : .......................

 

BU HİSSE SENEDİNİN KUPONLARININ TEMSİL ETTİĞİ HAK, ORTAKLIĞIMIZA

 

KARŞI, SADECE BU HİSSE SENEDİNİN BELGE NUMARASINI TAŞIYAN

 

KUPONLARIN TESLİMİ KARŞILIĞINDA KULLANILIR.

 

 

 

ab) Grup Ayırımı Olmaması Durumunda :

 

HAMİLİNE YAZILI

 

BEHERİ ........................... TÜRK LİRASI İTİBARİ DEĞERDE

 

........... HİSSE KARŞILIĞINDA .................... TÜRK LİRALIK

 

..... TERTİP HİSSE SENEDİDİR.

 

BELGE NO : ....................

 

BU HİSSE SENEDİNİN KUPONLARININ TEMSİL ETTİĞİ HAK, ORTAKLIĞIMIZA

 

KARŞI, SADECE BU HİSSE SENEDİNİN BELGE NUMARASINI TAŞIYAN

 

KUPONLARIN TESLİMİ KARŞILIĞINDA KULLANILIR.

 

 

 

b) Nama Yazılı Hisse Senetlerinde:

 

Hisse senedinde yer alacak ifade esas olarak, hamiline yazılı hisse senetleri için açıklandığı gibi olup metinde yer alan HAMİLİNE ifadesi yerine NAMA ifadesi kullanılacaktır.

 

 

 

B. HİSSE SENEDİNİN KUPON KISMI

 

1. Kuponların İçeriği

 

Hisse senedi kuponlarında, 9 mm yüksekliğinde ve 95 mm uzunluğunda çerçeveli bir tanımlama alanı bulunacaktır. Bu alan kupon dış kenar çizgisinin altından ve yanlarından 5 mm içeride yer alacaktır.

 

 

 

9 mm

 

 

 

2 mm

 

3 mm

 

95 mm

 

Örnek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodlama sistemi seçildiğinde, tanımlama alanının, zemini ile kuponların arka yüzünde bu alana karşılık gelen bölüm beyaz olarak bırakılacak ve hisse senedinin diğer bölümlerinde kullanılan süsleme ve desenler kullanılmayacaktır.

 

Kuponlar üzerinde yer alacak bilgiler, ortaklıkların hisse senedinin metin kısmında yer alan tanımlama alanındaki yazılı sistem veya kodlama sistemine ilişkin tercihlerine uygun olarak aşağıda belirtildiği tarzda farklılaşabilecektir :

 

 

 

a) Yazılı Sistem Seçildiğinde;

 

aa) Tanımlama Alanı Dışındaki Kısım

 

Kuponlarda, daha sonra içeriği açıklanacak tanımlama alanının üzerinde bulunan boşlukta, ortaklığın ticaret unvanı, bir payın itibari değeri, hisse senedinin kaç pay karşılığında çıkarıldığı, itibari değeri, tertibi, grup ayırımı bulunması durumunda grubu, belge numarası, yeni pay alma veya kâr payı kuponudur ifadesi ve kupon numarasının bulunması zorunludur. Kâr payı veya yeni pay alma kuponu olmasına göre müteselsil yıl veya sayılardan oluşan kupon numaraları; tanımlama alanının üstünde kalan boşluğun sağında, sadece rakam kullanılarak belirtilecek, ayrıca bir açıklama yapılmayacaktır. (Örneklerde, kupon numaralarının yazılacağı yerler; yeni pay alma kuponlarında "KUPON NO", kâr payı kuponlarında ise "YIL" ibaresi yazılarak belirtilmiştir).

 

Yukarıda açıklanan bilgiler, aşağıdaki şekil şartına uyularak kuponlar üzerinde yer alacaktır.

 

aaa) Yeni Pay Alma Kuponlarında :

 

aaaa) Grup Ayırımı Olması Durumunda :

 

 

 

KUPON

 

NO

 

……………. A.Ş.

 

BEHERİ …….. TL. İTİBARİ DEĞERDE … HİSSE KARŞILIĞINDA

 

…. TL’LIK HİSSE SENEDİNİN YENİ PAY ALMA KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …. GRUBU: …. BELGE NUMARASI: ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aaab) Grup Ayırımı Olmaması Durumunda :

 

Bu durumda, "GRUBU: .........." ifadesi metinden çıkarılmak suretiyle, grup ayırımı olan hisse senedi kuponlarında kullanılan ifadeye yer verilecektir.

 

 

 

aab) Kâr Payı Kuponlarında

 

aaba) Grup Ayırımı Olması Durumunda :

 

YIL

 

……………. A.Ş.

 

BEHERİ …….. TL. İTİBARİ DEĞERDE … HİSSE KARŞILIĞINDA

 

…. TL’LIK HİSSE SENEDİNİN KÂR PAYI KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …. GRUBU: …. BELGE NUMARASI: ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aabb) Grup Ayırımı Olmaması Durumunda :

 

Bu durumda, "GRUBU : ............" ifadesi metinden çıkarılmak suretiyle, grup ayırımı olan hisse senedi kuponlarında kullanılan ifadeye yer verilecektir.

 

ab) Tanımlama Alanı

 

Yazılı sistem seçildiğinde, bu alana kuponun türü yazılacaktır. (Aşağıdaki örneklerde grup ayırımının olduğu varsayılmıştır. Aksi durumda "aaab" ve "aabb" de yer alan açıklamalar paralelinde tanımlama alanı dışındaki kısımda yer alan "GRUBU: ...." ifadesinin metinden çıkarılması gerekmektedir.)

 

aba) Yeni Pay Alma Kuponlarında :

 

Bu alana, büyük harflerle olmak üzere, "YENİ PAY ALMA KUPONUDUR" ibaresi yazılacaktır.

 

 

 

Örnek:

 

KUPON

 

NO

 

YENİ PAY ALMA KUPONUDUR

 

……………. A.Ş.

 

BEHERİ …….. TL. İTİBARİ DEĞERDE … HİSSE KARŞILIĞINDA

 

…. TL’LIK HİSSE SENEDİNİN YENİ PAY ALMA KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …. GRUBU: …. BELGE NUMARASI: ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abb) Kâr Payı Kuponlarında :

 

Bu alana, büyük harflerle olmak üzere, "KAR PAYI KUPONUDUR" ibaresi yazılacaktır.

 

Örnek :

 

 

 

YIL

 

KÂR PAYI KUPONUDUR

 

……………. A.Ş.

 

BEHERİ …….. TL. İTİBARİ DEĞERDE … HİSSE KARŞILIĞINDA

 

…. TL’LIK HİSSE SENEDİNİN KÂR PAYI KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …. GRUBU: …. BELGE NUMARASI: ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Kodlama Sistemi Seçildiğinde;

 

ba) Tanımlama Alanı Dışındaki Kısım

 

Kodlama sistemi seçildiğinde bu kısımda, yazılı sistemi benimsemiş ortaklıklara ilişkin olarak "aa" bölümünde yapılan açıklamalara uyulmak suretiyle, "hisse senedinin belge numarası" dışındaki tüm bilgilere aynen yer verilecektir.

 

bb) Tanımlama Alanı:

 

Kodlama sistemi seçildiğinde, tanımlama alanında yer alacak bilgiler için, hisse senedinin metin kısmında yer alan tanımlama alanına ilişkin olarak yapılan açıklamalar esas alınacak; ancak bu açıklamalarda, sadece "10. Kupon Türü ve Numarası" başlığı altında verilen 3 (üç) harf büyüklüğündeki alanda, aşağıda verilen kodlama esası geçerli olacaktır.

 

bba) Yeni Pay Alma Kuponlarında

 

Kupon türü ve numarası için ayrılan 3 (üç) harf büyüklüğündeki alan; soldan ilk harf büyüklüğündeki boşluğa yeni pay alma kuponunu temsilen 1 (bir), müteakip iki harf büyüklüğündeki boşluğa ise kuponun bu Tebliğde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen numarası yazılmak suretiyle doldurulacaktır.

 

Örnek : Kodlama sistemini tercih etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine tabi olan X Anonim Ortaklığı'nın, 3. tertip,  B grubu, 100.000.-TL nominal değerde, 100 payı temsil eden ve 402 belge no.lu hisse senedinin 1 numaralı yeni pay alma kuponu üzerindeki tanımlama alanında yer alacak bilgiler, Ortaklığın "ortaklık kodu" bölümünü kullanmadığı varsayımıyla, aşağıdaki gibi olacaktır :

 

03 B KS 000100000 101 0000 0000402

 

X A.Ş.                                                             1

 

BEHERİ 1000 TL İTİBARİ DEĞERDE 100 HİSSE KARŞILIĞINDA

 

100.000 TL’LIK HİSSE SENEDİNİN YENİ PAY ALMA KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: 3  GRUBU: B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bbb) Kâr Payı Kuponlarında

 

Kupon türü ve numarası için ayrılan 3 (üç) harf büyüklüğündeki alan; soldan ilk harf büyüklüğündeki boşluğa kâr payı kuponunu temsilen 2 (iki), müteakip iki harf büyüklüğündeki boşluğa ise kâr payı kuponu üzerinde bu Tebliğ hükümlerine göre yer alan yılın son iki rakamı yazılmak suretiyle doldurulacaktır.

 

Örnek : Kodlama sistemini tercih etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine tabi olan X Anonim Ortaklığı'nın, 3. tertip, B grubu, 100.000.—TL nominal değerde, 100 payı temsil eden ve 402 belge nolu hisse senedinin 1989 yılı numaralı kâr payı kuponu üzerindeki tanımlama alanında yer alacak bilgiler, Ortaklığın "ortaklık kodu" bölümünü kullanmadığı varsayımıyla, aşağıdaki gibi olacaktır :

 

1989

 

03 B KS 000100000 289 0000 0000402

 

X A.Ş.

 

BEHERİ 1000 TL İTİBARİ DEĞERDE 100 HİSSE KARŞILIĞINDA

 

100.000 TL’LIK HİSSE SENEDİNİN KÂR PAYI KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: 3 GRUBU: B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. HİSSE SENEDİNİN ARKA YÜZÜ

 

Hisse senetlerinin arka yüzünün şekli, örnek 2'de verilmiştir.

 

Hisse senedinin metin kısmının arka yüzünde, kupon kısmının arka yüzüne taşmamak üzere, 165x210 mm boyutlarında çerçeveli bir alan bulunur. Kodlama sistemi seçildiği takdirde, bu alanda yer alacak ifade ve tablolar ile hisse senedinin diğer bölümlerinde kullanılan süsleme ve desenler, hisse senedinin ön yüzündeki metin kısmında yer alan tanımlama alanının arkası boş bırakılmak suretiyle bastırılacaktır.

 

 

 

1. Kayıtlı Sermaye Sistemindeki Ortaklıklarda

 

a) Hisse Senetlerinin Nama Yazılı Olması Durumunda

 

Hisse senedinin metin kısmının arka yüzünde bulunması zorunlu olan ifade ve tablolar, aşağıdaki şekilde iki bölüme ayrılmıştır.

 

aa) Birinci Bölüm

 

Bu bölümde, ortaklığın kuruluş sermayesinden başlamak üzere daha sonra yapılan sermaye artırımları ile bu artırımların tescilinin ilan edildiği T.Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayıları birbirini takip eden bir şekilde, örnek 3'te gösterilen şekil şartlarına uygun olarak yer alacaktır.

 

Son sermaye artırımı ile ilgili bilgiler hisse senedinin ön yüzünde yer aldığından, bu bölümde tekrarlanmayacaktır.

 

ab) İkinci Bölüm

 

Bu bölüm, A ve B kısmı olmak üzere iki kısma ayrılmıştır :

 

A Kısmı - Hisse senedinin ilk satışında; hisse senedini satın alan, yani hisse senedinin namına yazılı olduğu, kişinin adı-soyadı, adresi ve imzası ile nama yazılı paylar için tutulması zorunlu olan pay defterindeki sıra numarası, örnek 3'te gösterilen şekil şartlarına uygun olarak yazılacaktır.

 

 

 

B Kısmı - Bu kısım, hisse senedinin devir işlemlerinin kaydedilmesine ayrılmıştır. Örnek 3'te gösterilen şekil şartlarına uygun olarak oluşturulmuş bu kısma, hisse senedini ilk devreden kişiden başlamak üzere tüm devirler kaydedilecektir.

 

b) Hisse Senetlerinin Hamiline Yazılı Olması Durumunda

 

Hamiline yazılı hisse senetlerinde, esas olarak, yukarıda nama yazılı hisse senetleri için yapılan açıklamalar geçerli olup, bu tür hisse senetlerinin arka yüzünde "ab) İkinci Bölüm" başlığı altında yapılan açıklamalara hiç yer verilmeyecektir.

 

 

 

2. Kayıtlı Sermaye Sistemi Dışındaki Ortaklıklarda

 

Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için yapılmış olan tüm açıklamalar, örnek 4'te gösterilen şekil şartlarına uyulmak suretiyle, kayıtlı sermaye sistemi dışındaki ortaklıklar için de geçerlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERMAYE BÖLÜMÜ

 

A Ç I K L A M A  B Ö L Ü M Ü

 

TANIMLAMA ALANI

 

………

 

HİSSE

 

…………

 

TÜRK LİRASI

 

…………................................

 

………………A.Ş.

 

EK:4-Örnek:1

 

DİĞER UNSURLAR BÖLÜMÜ

 

AÇIKLAMA BÖLÜMÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

YÖNETİM KURULU

 

BAŞKANI

 

YÖNETİM KURULU

 

ÜYESİ

 

…..….Matbaası

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN YENİ PAY ALMA KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

KUPON NO

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN YENİ PAY ALMA KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

KUPON NO

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN YENİ PAY ALMA KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

KUPON NO

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN YENİ PAY ALMA KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

KUPON NO

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN YENİ PAY ALMA KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

KUPON NO

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN YENİ PAY ALMA KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

KUPON NO

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN YENİ PAY ALMA KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

KUPON NO

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN YENİ PAY ALMA KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

KUPON NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN KAR PAYI KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

YIL

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN KAR PAYI KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

YIL

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN KAR PAYI KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

YIL

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN KAR PAYI KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

YIL

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN KAR PAYI KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

YIL

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN KAR PAYI KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

YIL

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN YENİ PAY ALMA KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

KUPON

 

NO

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN YENİ PAY ALMA KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

KUPON

 

NO

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN YENİ PAY ALMA KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

KUPON

 

NO

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN YENİ PAY ALMA KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

KUPON

 

NO

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN YENİ PAY ALMA KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

KUPON

 

NO

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN YENİ PAY ALMA KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

KUPON

 

NO

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN YENİ PAY ALMA KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

KUPON

 

NO

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN YENİ PAY ALMA KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

KUPON

 

NO

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN KAR PAYI KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

YIL

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN KAR PAYI KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

YIL

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN KAR PAYI KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

YIL

 

 

 

………………… A.Ş.

 

BEHERİ … TL İTİBARİ DEĞERDE HİSSE KARŞILIĞINDA

 

… TL’LIK HİSSE SENEDİNİN KAR PAYI KUPONUDUR.

 

TERTİBİ: …  GRUBU: … BELGE NUMARASI: ….

 

YIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK: 4

 

Örnek: 2

 

HİSSE SENEDİNİN ARKA YÜZÜ

 

                   KUPONLAR

 

 

 

 

 

 METİN KISMININ ARKA YÜZÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK: 4

 

Örnek : 3

 

 

 

HİSSE SENEDİNİN ARKA YÜZÜNDE YER ALACAK BİLGİLER

 

 

 

(KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDEKİ ORTAKLIKLAR İÇİN)

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

 

 

 

 

DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN SERMAYE ARTIRIMLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

 

                                                                                                             Tescilin İlân Olunduğu

 

                                                                                                             Türkiye Ticaret Sicil

 

                                                                                                     Gazetesinin Tarih ve Sayısı

 

Kuruluş Sermayesi ………………………….…Türk Lirasıdır,

 

Sermayesinin……………………Türk Lirasına Yükseltilmesi

 

Sermayesinin……………………Türk Lirasına Yükseltilmesi

 

Çıkarılmış Sermayesinin………Türk Lirasına Yükseltilmesi

 

Çıkarılmış Sermayesinin………Türk Lirasına Yükseltilmesi

 

Çıkarılmış Sermayesinin………Türk Lirasına Yükseltilmesi

 

………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

 

 

KİMİN NAMINA YAZILI OLDUĞU

 

 

ADI SOYADI :

 

 

ŞİRKET DEFTERİNDE SIRA NO’SU :

 İMZASI

 

 

ADRESİ :

 A KISMI

 

DEVİR İŞLEMLERİ

 B KISMI

 

DEVİR TARİHİ

 DEVREDENİN

 

ADI-SOYADI İMZASI

 DEVRALANIN ADI-SOYADI İMZASI

 PAY SAHİPLERİ

 

DEFTERİNE KAYIT TARİHİ VE YETKİLİ İMZALARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK:  4

 

Örnek : 4

 

 

 

HİSSE SENEDİNİN ARKA YÜZÜNDE YER ALACAK BİLGİLER

 

 

 

(KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ DIŞINDAKİ ORTAKLIKLAR İÇİN)

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

 

 

 

 

DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN SERMAYE ARTIRIMLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

 

                     Tescilin İlân Olunduğu

 

     Türkiye Ticaret Sicil

 

                                                                                                     Gazetesinin Tarih ve Sayısı

 

Kuruluş Sermayesi …….……………………Türk Lirasıdır,

 

Sermayesinin…………………Türk Lirasına Yükseltilmesi

 

Sermayesinin…………………Türk Lirasına Yükseltilmesi

 

Sermayesinin…………………Türk Lirasına Yükseltilmesi

 

………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

 

 

KİMİN NAMINA YAZILI OLDUĞU

 

 

ADI SOYADI :

 

 

ŞİRKET DEFTERİNDE SIRA NO’SU :

 İMZASI

 

 

ADRESİ :

 A KISMI

 

DEVİR İŞLEMLERİ

 B KISMI

 

DEVİR TARİHİ

 DEVREDENİN

 

ADI-SOYADI İMZASI

 DEVRALANIN

 

ADI-SOYADI İMZASI

 PAY SAHİPLERİ

 

DEFTERİNE KAYIT TARİHİ VE YETKİLİ İMZALARI