Saturday, Oct 25th

Son güncelleme12:29:46 PM GMT

You are here: Halka Açık Şirketler Mevzuatı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:I, No:31)

Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:I, No:31)

e-Posta Yazdır PDF

BİRLEŞME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

 

(Seri: I, No: 31)

 

(14/7/2003 tarihli ve 25168 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

 

Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste:

1-   (3/3/2006 tarihli ve 26097 sayılı Resmi Gazete’de; “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Seri: I, No: 33 yayımlanmıştır.)

2-   (30/10/2006 tarihli ve 26331 sayılı Resmi Gazete’de; “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Seri: I, No: 35 yayımlanmıştır.)

3-   (19/12/2009 tarihli ve 27437 sayılı Resmi Gazete’de; “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Seri: I, No: 39 yayımlanmıştır.)

4-   (8/5/2010 tarihli ve 27575 sayılı Resmi Gazete’de; “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Seri: I, No: 41 yayımlanmıştır.)(*)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, ortaklık devralma veya yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme işlemlerinde taraflardan en az birinin halka açık anonim ortaklık olması durumunda, birleşme işlemlerinde uyulacak esasları düzenlemektir.

 

Dayanak

Madde 2- Bu Tebliğ, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 16/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3- Bu Tebliğde geçen;

Kanun                      : 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

Kurul                        : Sermaye Piyasası Kurulunu,

Borsa                       : İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını,

TTK                           : Türk Ticaret Kanununu,

TTSG                        : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

Kayıtlı Sermaye     :  Anonim ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanununun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın hisse senedi çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, Ticaret Sicilinde tescil edilmiş sermayelerini,

Ortaklık                    :  Anonim ortaklığı,

Halka Açık Anonim

Ortaklık                    :  Hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklığı,

Birleşme                  :  Ortaklık devralma yoluyla veya yeni ortaklık kurulması yoluyla        birleşmeyi,

 

 

 

 

 

 

(*) Seri: I, No: 41 sayılı Tebliğ’in Geçici Madde 1 hükümüne göre; “Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurul nezdinde mevcut bulunan birleşme başvuruları işbu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

 

 

Ortaklık Devralma

Yoluyla Birleşme   :  En az bir ortaklığın, aktif ve pasifini bir bütün olarak başka bir ortaklığa devrederek, tasfiyesiz infisah etmesi, devralan ortaklığın hisselerinden devrolan ortaklığın ortaklarına verilmesi ve devralan ortaklığın tüzel kişiliğini devam ettirmesini,

Yeni Ortaklık

Kurulması Yoluyla

Birleşme                  : İki veya daha çok ortaklığın, tasfiyesiz infisah yoluyla, tüzel kişiliklerini sona erdirerek aktif ve       pasiflerini bir bütün olarak birleştirmek suretiyle kurulacak yeni bir ortaklığa devretmeleri ve yeni kurulan ortaklığın hisselerinin sona eren ortaklıkların ortaklarına hisseleri oranında verilmesini,

Birleşme Oranı        : Birleşmede kullanılacak yöntem esas alınarak hesaplanan oranı,

Değiştirme Oranı     : Birleşmeye taraf ortaklıkların ortaklarının, birleşme oranı dikkate alınarak, birleşme sonucunda, mevcut bir paya karşılık alacakları pay oranını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Birleşmeye İlişkin Esaslar

 

Yetkili organların ön kararı

Madde 4- Birleşme işlemlerine başlanılması için birleşmeye taraf ortaklıklarda yönetim kurulunun karar alması yeterli olmakla beraber, taraflar istediği takdirde genel kurul, birleşme işlemine, birleşme sözleşmesinin hazırlanmasına ve esaslara ilişkin olarak karar alabilir veya söz konusu hususların tespiti ile ilgili olarak yönetim kuruluna yetki verebilir.

 

Birleşmeye esas alınacak finansal tablolar ve özel bağımsız denetim raporu(*)

Madde 5- (Değişik: Seri: I, No: 41 sayılı Tebliğ ile)(**) Birleşmeye taraf ortaklıkların birleşme işlemine esas alınacak finansal tablolarının Kurulun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanması ve Kurulun bağımsız denetim standartları çerçevesinde özel bağımsız denetimden geçirilmesi zorunludur. Birleşmeye esas finansal tabloların Kurul düzenlemeleri uyarınca bağımsız denetiminin yapılmış olması halinde, özel bağımsız denetim koşulu aranmaz. Birleşme işlemine taraf olan ortaklıklardan konsolide finansal tablo düzenlemekle yükümlü olanların konsolide, diğerlerinin solo finansal tablolarının birleşme işlemlerinde esas alınması zorunludur.

Birleşmeye esas alınacak finansal tabloların tarihi ile birleşme sözleşmesinin nihai olarak onaylanacağı genel kurul toplantı tarihi arasındaki sürenin, 9 ayı geçmemek üzere 6 ayı aşması halinde, birleşmeye taraf ortaklıklarca, İMKB’de işlem gören ortaklıkların duyuru metninin yayımlandığı tarih itibariyle kamuya açıklamak zorunda oldukları en yakın tarihli finansal tabloların hazırlanması ve duyuru metni ekinde kamuya açıklanması zorunludur.

Birleşme sözleşmesi ile duyuru metnine Kurulca onay verildiği tarihe kadar, birleşme oranının hesaplanmasında esas alınan özkaynakları ve finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen veya birleşme oranının değişmesi sonucuna yol açan gelişmeler olduğu takdirde;

 

 

 

 

(*)  Madde 5 in madde başlığı, Seri: I, No: 33 sayılı Tebliğ ile değiştirilmiştir.

(**) Madde 5, daha önce Seri: I, No: 33 sayılı Tebliğ ile değiştirilmiştir.

a) Birleşmeye esas finansal tabloları denetleyen bağımsız denetim şirketi, söz konusu gelişmelerin anılan finansal tablolar üzerindeki etkilerini gösteren bir rapor hazırlar.

b) Tebliğin 8 inci maddesi kapsamında uzman kuruluş tarafından hazırlanan rapor, gelişmeler çerçevesinde yenilenir.

Birleşmeye taraf ortaklıkların kâr dağıtımına ilişkin genel kurul kararlarının birleşmeye esas alınacak finansal tablo tarihinden sonra alınması halinde kâr dağıtımının etkilerinin birleşme oranının hesaplanmasında dikkate alınması zorunludur.

TTK’nın 324 üncü maddesi hükmü çerçevesinde aktiflerin satış fiyatı esas alınarak düzenlenen bilançoya göre sermayesinin 2/3’ü karşılıksız kalan ortaklık, devralan ortaklık sıfatıyla birleşme işlemine katılamaz.

 

Bilirkişi incelemesi

Madde 6- Birleşmeye taraf ortaklıkların özkaynaklarının tespiti amacıyla mahkemece atanan bilirkişi tarafından inceleme yapılır ve söz konusu inceleme bilirkişi

tarafından rapora bağlanır. Bilirkişi raporunun Kurul tarafından değerlendirilmesinde (EK/1)’de belirtilen hususlar aranır.

Birleşmeye esas alınacak mali tablolara ilişkin özel bağımsız denetim raporunda olumlu görüş bildirilmesine rağmen Kurulca yapılacak inceleme sonucunda gerekli görülmesi veya raporda şartlı görüş bildirilmesi durumlarında, söz konusu durumlara neden olan hususlar çerçevesinde düzeltilmiş ve bağımsız denetçi tarafından onaylanmış mali tablolar bilirkişi incelemesine sunulur; bilirkişi raporu, bu mali tablolar esas alınarak hazırlanır. Birleşme işlemine esas alınacak mali tablolara ilişkin bağımsız denetim raporunda olumsuz görüş bildirilmesi veya görüş bildirilmemesi durumlarında söz konusu mali tablolar birleşme işlemine esas alınamaz.

 

Birleşme oranının hesaplanmasında uygulanabilecek yöntemler

Madde 7- Birleşme oranı, birleşmeye taraf ortaklıklarca benimsenen yöntem esas alınarak hesaplanır.

Birleşme işleminde, özkaynak yönteminin uygulanması halinde sadece bu yönteme göre, özkaynak yöntemi dışında bir yöntemin uygulanması halinde ise hem özkaynak yöntemi hem de seçilen diğer yönteme göre hesaplanacak birleşme oranlarına, değiştirme oranlarına ve birleşme sonrası sermaye tutarına hazırlanacak bilirkişi raporunda yer verilmesi zorunludur.

Ayrıca borsa fiyatları esas alınarak birleşme oranının tespit edilebilmesi için; birleşmeye taraf ortaklıkların onay için Kurul’a başvuru yaptıkları tarih itibariyle,

a) Halka arz edilen hisse senetlerinin nominal değerleri toplamının, ortaklığın nominal sermayesine oranının en az %25 olması ve hisse senetlerinin Borsa’da işlem görmesi,

b) Borsa fiyatının tespitinde son bir yıllık düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasının esas alınması,

zorunludur. Kurulca gerekli görülmesi halinde bu hususlarda değişiklik yapılabileceği gibi  ek koşullar da aranabilir.

Birleşme oranının belirlenmesinde, varlıkların rayiç değer üzerinden değerlemeye tabi tutulması suretiyle hesaplanan özkaynakların esas alınması halinde, değerlemeye konu gayrimenkuller Kurulca listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından değerlenir. Gayrimenkullere ilişkin olarak gayrimenkul değerleme şirketi tarafından yapılan değerlemenin sonuçları bilirkişi raporuna esas alınır.

 

Uzman kuruluş incelemesi

Madde 8- Birleşmeye taraf ortaklıkların özkaynaklarının tespiti amacıyla mahkemece atanan bilirkişi incelemesine ek olarak  nitelikleri Kurulca belirlenen bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan aracı kurumlar veya mevduat kabul etmeyen bankalardan biri tarafından da inceleme yapılır ve söz konusu inceleme rapora bağlanır. Bu  raporun Kurul tarafından değerlendirilmesinde  (EK/2)’de belirtilen hususlar aranır.

Birleşme işleminde,  özkaynak yöntemi  ve bu yöntemle birlikte uygulanabilecek en az iki yöntem ve bu yöntemlere göre hesaplanacak birleşme oranlarına, bu yöntemler arasından birleşme işlemi için kullanılacak yöntemin seçilme gerekçesine, değiştirme oranlarına ve birleşme sonrası sermaye tutarına hazırlanacak söz konusu raporda yer verilmesi zorunludur.

Bilirkişi incelemesi ve birleşme oranının hesaplanmasına ilişkin bu Tebliğin diğer hükümleri anılan rapor için de geçerlidir.

 

Birleşme sözleşmesi

Madde 9 - Birleşme sözleşmesi, birleşmeye taraf ortaklıkların yönetim kurulları tarafından (EK/3)’te verilen asgari unsurları içerecek şekilde hazırlanır.

 

Yönetim kurulu raporu

Madde 10 –Birleşmeye taraf ortaklıkların yönetim kurulları tarafından birleşme oranı başta olmak üzere birleşme sözleşmesini açıklayan, birleşmenin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya koyan ve değerlemeyi etkileyen hususlara yer veren ayrıntılı bir rapor hazırlanır.

 

Birleşmede özellikli durumlar

MADDE 10/A – (Ek: Seri: I, No: 41 sayılı Tebliğ ile) Bir veya birden fazla ortaklığın, paylarının % 95’i veya daha fazlasına sahip başka bir ortaklık tarafından devralınması suretiyle birleşmede, devralan ortaklığın hisselerinden devrolan ortaklıkların ortaklarına verilmesini gerektirmeyen durumlarda, bu Tebliğin;

a) 5 inci maddesinde yer alan bağımsız denetim raporu,

b) 8 inci maddesinde yer alan uzman kuruluş raporu,

c) 10 uncu maddesinde yer alan yönetim kurulu raporu

aranmaz.

Bu madde kapsamında yapılan birleşme işlemlerinde bu Tebliğ ve eklerinde yer alan ilgili olmayan hükümler uygulanmaz.

 

Kurula başvurularak onay alınması

Madde 11 - (Değişik: Seri: I, No: 41 sayılı Tebliğ ile) Birleşme sözleşmesinin onaylanacağı genel kurul toplantılarından önce bu Tebliğin 4 numaralı ekinde yer alan belgelerle, birleşmeye esas alınacak finansal tabloların tarihini izleyen 4 üncü ayın sonuna kadar Kurula başvurularak onay alınması zorunludur.

Söz konusu başvuru, Kurul tarafından Kanunun amaç ve ilkeleri çerçevesinde incelenerek sonuçlandırılır.

 

Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

Madde 12- (Değişik birinci fıkra: Seri: I, No: 41 sayılı Tebliğ ile) Birleşmeye taraf ortaklıklarca hazırlanan ve Kurul tarafından onaylanan duyuru metni ve eki birleşme sözleşmesi; birleşmeye taraf ortaklıklardan en az birinin paylarının Borsada işlem görmesi halinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve ilgili ortaklıkların internet sitelerinde; hisse senetleri Borsada işlem görmeyen ortaklıklarda Kurul ve varsa ilgili ortaklıkların internet sitelerinde, birleşme sözleşmesinin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önceden başlamak üzere birleşme işlemi tamamlanıncaya kadar ilan edilir. Ayrıca birleşmeye ilişkin özet bilgileri içeren, esasları Kurul tarafından belirlenen ve hisse senetleri Borsada işlem görmeyen ortaklıklarca hazırlanacak olan sirküler, mahallinde yayınlanan veya dağıtılan en az bir gazetede birleşme sözleşmesinin onaylanacağı genel kurul toplantısından en az 30 gün önce ilan edilerek kamuya duyurulur. Birleşmeye taraf ortaklık merkezlerinin aynı ticaret sicil bölgesinde bulunması durumunda sirküler ilanı yükümlülüğü, tek bir ortaklık tarafından da yerine getirilebilir. Ortaklıklar, mahalli gazetede ilan yükümlülüklerini ülke çapında dağıtılan gazetelerde ilan etmekle de yerine getirebilirler.

Birleşme sözleşmesi, işleme taraf ortaklıkların son üç yıllık mali tabloları, varsa bağımsız denetim raporları ile faaliyet raporları, birleşmeye esas mali tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları, bilirkişi raporu, uzman kuruluş raporu, birleşmenin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya koyan yönetim kurulu raporu, duyuru metni, birleşmeye esas mali tablo tarihi ile birleşme sözleşmesinin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihi arasındaki en son 3 aylık ara mali tablolar, devir veya birleşmeden itibaren 3 yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini mali tablolar ile birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu birleşme sözleşmesinin onaylanacağı genel kurul toplantısından en az 30 gün önce pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla işleme taraf ortaklıkların merkez ve şubelerinde incelemeye açık bulundurulur. Ayrıca, ortaklar masrafı ortaklığa ait olmak üzere söz konusu belgelerin birer suretini isteyebilirler.

 

Birleşme sözleşmesinin onaylanması ve ortaklık devralma yoluyla birleşme işleminde sermaye artırım kararı

Madde 13- Kurul’un onayından sonra birleşme sözleşmesi, birleşme işlemine taraf  ortaklıkların genel kurullarında onaylanır.

Ortaklık devralma yoluyla birleşme işleminde devralan ortaklığın genel kurulunda devralma ve sermaye artırım kararı alınırken, devrolan ortaklığın genel kurulunda devrolma ve bu suretle infisah kararı alınır.

Yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme işleminde ise birleşmeye taraf ortaklıkların genel kurullarında birleşme ve bu suretle infisah kararı alınır.

Genel kurulların birleşmeye ilişkin olarak verdikleri kararlar, varsa imtiyazlı pay sahiplerinin, intifa senedi sahipleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetleri sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda verecekleri kararla onaylanmadıkça uygulanamaz.

 

Kurul kaydına alınma

Madde 14- (Değişik: Seri: I, No: 41 sayılı Tebliğ ile) Kurula sunulan belgeler Kanunun amaç ve ilkeleri çerçevesinde incelenerek;

a) Ortaklık devralma yoluyla birleşme işleminde ihraç edilecek hisse senetleri ile devralan ortaklığın Kurul kaydında bulunmayan hisse senetleri,

b) Yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme işleminde ise birleşme neticesinde kurulacak olan yeni ortaklığın, birleşme nedeniyle tüzel kişilikleri sona eren ortaklıkların Kurul kaydında bulunmayan sermayesine isabet eden hisse senetleri

Kurul kaydına alınır.

Bu Tebliğin 13 üncü maddesi çerçevesinde yapılan genel kurul toplantılarını takip eden 15 gün içerisinde (EK/7)'deki belgelerle birlikte kayda alma belgesi verilmesi amacıyla Kurula başvurulur.

 

Hisse senetlerinin teslim esasları

Madde 15- (Değişik: Seri: I, No: 41 sayılı Tebliğ ile) Hisse senetlerinin dağıtılacağı yerler, dağıtımın başlayacağı tarihten en az 2 iş günü önce, hisse senetlerinin dağıtımına ilişkin duyuru ile 12 nci maddenin birinci fıkrasında sirküler için belirtilen esaslara uygun olarak ilan edilir.

Esas sermaye sistemindeki ortaklıkların hisse senetlerinin;

a) Ortaklık devralma yoluyla birleşme işleminde, sermaye artırımının Ticaret Siciline tescilinden,

b) Yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme işleminde, yeni kurulacak ortaklığın tescilinden itibaren

hamiline yazılı olmaları halinde 30 gün, nama yazılı olmaları halinde 90 gün içerisinde teslim edilmesi zorunludur.

Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıkların hisse senetlerinin değişim işlemine tescile mesnet belgenin tescil tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başlanması zorunludur.

Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin düzenlemeler saklıdır.

 

Kurula bildirim

Madde 16- (Değişik: Seri: I, No: 41 sayılı Tebliğ ile) Birleşme işlemine taraf ortaklıklar;

a) Genel kurul kararları ile sermaye artırımı ve diğer esas sözleşme değişikliklerinin tescil ve ilanına ilişkin TTSG,

b) İnfisah eden ortaklık/ortaklıkların ticaret sicilinden terkinine ilişkin TTSG

ile sirküler ve hisse senetlerinin dağıtımına ilişkin duyurunun ilan edildiği gazetelerin birer nüshasını ilk ilanları izleyen 6 iş günü içerisinde Kurula gönderirler.

 

Ortaklık devralma yoluyla birleşme sonrasında ulaşılacak sermaye tutarı

Madde 17- (Değişik birinci paragraf: Seri: I No: 35 sayılı Tebliğ ile) Özkaynak veya rayiç değer yöntemlerinin kullanılması durumunda, ortaklık devralma yoluyla birleşme işlemi sonrasında ulaşılacak sermaye artırımının tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

 

Devralan ortaklığın özkaynağı                                                           :             A

Devrolan ortaklığın (birden fazla ise ortaklıkların) özkaynağı      :             B

Devralan ortaklığın  ödenmiş/çıkarılmış sermayesi                       :             C

 

                                        A

Birleşme Oranı  =                   =   D

                                     A+B

 

                                                 C

Ulaşılacak Sermaye = 

                                                 D

 

Birleşme işlemine taraf ortaklıkların, birleşme işlemine taraf bir diğer ortaklığın iştiraki olması ve benzeri durumlar, seçilen yönteme ilişkin hesaplamada dikkate alınır.

Birleşme sonrası artırılacak sermaye tutarı, devrolan ortaklığın (birden fazla ise ortaklıkların) devralan ortaklık dışındaki mevcut ortaklarına payları oranında dağıtılır.

 

Yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme sonrasında ulaşılacak sermaye tutarı

Madde 18- Yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme sonrasında yeni kurulacak ortaklığın sermayesi, birleşme işlemine taraf ortaklıkların çıkarılmış/ödenmiş sermayelerinin toplamından oluşur.

Birleşme işlemine taraf ortaklıkların, birleşme işlemine taraf bir diğer ortaklığın iştiraki olması ve benzeri durumlar, her bir ortaklık için birleşme oranının hesaplanmasında dikkate alınır ve yeni kurulacak ortaklığın sermayesi bu suretle belirlenir.

(Üçüncü fıkra; Seri: I, No: 35 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Ücret

Madde 19- (Değişik: Seri: I, No: 39 sayılı Tebliğ ile) Birleşme işleminde, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde kayda alma ücreti alınır.

a) Ortaklık devralma yoluyla birleşme işleminde;

1- Devralan ortaklığın hisse senetlerinin Borsa'da işlem görmesi durumunda, birleşme nedeniyle artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek hisse senetlerinin nominal değerinden aşağı olmamak koşuluyla kayda almaya ilişkin Kurul Karar tarihindeki Borsa II. seans kapanış fiyatı üzerinden ve varsa Kurul kaydında bulunmayan hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden,

2- Devralan ortaklığın hisse senetlerinin Borsa'da işlem görmemesi durumunda ise, birleşme nedeniyle artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek hisse senetleri ile varsa Kurul kaydında bulunmayan hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden,

b) Yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme işleminde ise; birleşme nedeniyle tüzel kişilikleri sona eren ortaklıkların Kurul kaydında bulunmayan hisse senetlerine isabet eden sermayelerinin nominal değeri üzerinden,

Kanun'un 28 inci maddesine göre belirlenen ücret, Kurulca belirlenecek hesaba yatırılır.

 

Diğer mevzuat hükümleri

Madde 20- Birleşme işlemine taraf ortaklıklardan herhangi birinin tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

Aracı kurumların ve yatırım ortaklıklarının birleşmelerine ilişkin Kurul düzenlemeleri saklıdır.

Ortaklık devralma veya yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme işlemlerinde bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere uyulur.

 

Bölünme

Madde 20/A –(Ek: Seri: I, No: 41 sayılı Tebliğ ile) Özelleştirme kapsamında olanlar dahil, halka açık ortaklıkların son bilanço aktif toplamının en az %15’i tahsis edilerek yeni ortaklık veya ortaklıklar kurulması veya tüzel kişiliklerinin sona erdirilerek yeni ortaklık ve ortaklıklar kurulması halinde, yeni ortaklık veya ortaklıkların hisse senetlerinin, Kurula kaydettirilmesi zorunludur.

Yeni kurulacak ortaklık veya ortaklıkların ortakları arasındaki sermaye dağılımı halka açık ortaklığın sermaye yapısından farklı ise, yetkili organlarca bölünmeye ilişkin karar alınmadan önce Kuruldan onay alınması zorunludur

 

Kaldırılan Hükümler

Madde 21- 15/11/1998 tarihli ve 23524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:I, No:26 Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinin 2'nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi, 12'nci maddesi ile Tebliğin ekinde yer alan 5/A ve 5/B numaralı ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 22- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 23- Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

 

(EK/1)

BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İÇERİĞİ

 

Birleşmelere ilişkin olarak, bilirkişi raporunun Kurul tarafından değerlendirilme-sinde aşağıdaki hususlar aranır.

a-   Birleşmeye taraf ortaklıkların özkaynak  tespitleri,

b-   Birleşme işleminde, özkaynak yönteminin uygulanması halinde sadece bu yönteme göre, özkaynak yöntemi dışında bir yöntemin uygulanması halinde ise hem özkaynak yöntemi hem de seçilen diğer yönteme göre hesaplanacak birleşme oranları ve değiştirme oranları,

c-   Birleşme işleminde kullanılacak yöntem/yöntemlere göre,

1)   Ortaklık devralma yoluyla birleşme işlemi nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımının tutarı ve artırım tutarının hesaplanma esasları,

2)   Yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme işleminde yeni kurulacak  ortaklığın sermaye tutarı ve hesaplanma esasları,

 

 

 

 

 

 

(EK/2)

UZMAN KURULUŞUN BİRLEŞMEYE İLİŞKİN RAPORUNUN İÇERİĞİ

 

Birleşmelere ilişkin olarak, uzman kuruluşun hazırlayacağı raporun Kurul tarafından değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar aranır.

a-   Birleşmeye taraf ortaklıkların özkaynak tespitleri,

b-   Birleşme işleminde,  özkaynak yöntemi  ve bu yöntemle birlikte uygulanabilecek en az iki yöntem ve bu yöntemlere göre hesaplanacak birleşme oranları ve değiştirme oranları ile bu yöntemler arasından birleşme işlemi için kullanılacak yöntemin seçilme gerekçesi,

c-   Birleşme işleminde kullanılabilecek her bir yönteme göre,

1)   Ortaklık devralma yoluyla birleşme işlemi nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırımının tutarı ve artırım tutarının hesaplanma esasları,

2)   Yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme işlemlerinde yeni kurulacak ortaklığın sermaye tutarı ve hesaplanma esasları,

d-  Birleşme oranının adil ve makul olup olmadığına ilişkin görüş,

e- Kullanılan yöntemlerin söz konusu durumlarda yeterli olup olmadığına ilişkin açıklama,

f- Değerleme yöntemleri ile ilgili bir sorun ile karşılaşılmış ise, bu sorunlara ilişkin açıklama.

(EK/3)

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

 

Birleşme işlemine taraf ortaklıkların yönetim kurulları tarafından hazırlanan birleşme sözleşmesinde bulunması gereken asgari unsurlar aşağıda verilmektedir.

1-   Birleşmeye katılacak tarafları tanıtıcı genel bilgiler,

2-   Ortaklık devralma yoluyla birleşme işleminde karşılıklı ve birbirine uygun devrolma ve devralma iradeleri ile devrolan ortaklığın malvarlığının tasfiyesiz ve bir bütün halinde devralan ortaklığa geçeceğini belirten hüküm, yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme işleminde ise infisah edecek ortaklıkların malvarlıklarının tasfiyesiz ve bir bütün halinde yeni kurulacak ortaklığa geçeceğini belirten hüküm,

3-   Birleşme işlemine esas teşkil eden bilirkişi raporunun, uzman kuruluşun birleşmeye ilişkin raporunun ve Kurul’dan alınan onayın tarih ve sayısı,

4-   Birleşme işleminin hangi tarihli mali tablolar üzerinden gerçekleştirileceği,

5-   Ortaklık devralma yoluyla birleşme işlemlerinde, devralan ortaklığın artırılacak sermaye tutarı veya yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme işlemlerinde yeni kurulacak  ortaklığın sermaye tutarı ile her iki halde de değiştirme oranı, infisah eden ortaklığın pay sahiplerine verilecek hisse senetlerinin nevi ve nominal değeri,

6-   Hisse senetlerinin değişimi sonucu küsurat kalması halinde ortaklara kesir makbuzu verileceğini belirten hüküm,

7-   Birleşme işlemine taraf ortaklıklarda imtiyazlı paylar, intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerinin varlığı halinde birleşme sonrasında ortaklık devralma yoluyla birleşme işlemlerinde devralan, yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme işlemlerinde ise yeni kurulacak ortaklık bünyesinde söz konusu senetlere ilişkin hakların devam edip etmeyeceği,

8-   Varsa oydan yoksun hisse senetlerine ilişkin olarak uygulanacak esaslar,

9-   Ortaklık devralma yoluyla birleşme işlemlerinde devralan, yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme işlemlerinde ise yeni kurulacak ortaklığın, birleşme işlemine taraf ortaklıkların tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğini bir taahhütname ile vergi dairesine yasal süresi içerisinde bildireceğini belirten hüküm,

10-    Devralma yoluyla birleşme işleminde devrolan ortaklıkların, yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme işleminde ise infisah edecek ortaklıkların üçüncü şahıslara olan borçlarının vadelerinde devralan veya yeni kurulacak ortaklık tarafından tam ve eksiksiz olarak ödeneceğini belirten hüküm,

11-    Ortaklık devralma yoluyla birleşme işlemlerinde devrolan, yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme işlemlerinde ise infisah edecek ortaklıkların vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK’nın 445.maddesi çerçevesinde hareket edileceğini belirten hüküm,

12-    Birleşme işleminin taraflara yüklediği diğer borç ve yükümlülükler,

13-    Tarafların birleşme sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçları belirten hüküm,

14-    Ortaklık devralma yoluyla birleşme işleminde devralan ortaklığın esas sözleşmesinde yapılacak değişiklikler ile yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme işleminde yeni kurulacak ortaklığın esas sözleşme taslağı,

15-     Tarafların yönetim kurulları tarafından genel kurulların toplantıya çağrılacağı azami süre, bu süre içerisinde genel kurulların toplanamaması halinde birleşme sözleşmesinin geçersiz sayılacağına ilişkin hüküm,

16-    Hisse senetlerinin teslim esasları,

17-    Ortaklık devralma yoluyla birleşme işlemlerinde devrolan, yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme işlemlerinde ise infisah edecek ortaklıkların hangi tarih itibariyle infisah edeceğine  ilişkin açıklama,

18-     Birleşme işleminin hangi tarihten itibaren geçerli olacağı ve hisse senedi sahiplerinin hangi tarihten itibaren kar payı alma hakkına sahip olacağı,

19-     Varsa birleşmeye taraf ortaklıkların yönetim ve denetim organları, bilirkişiler ile birleşmeye ilişkin raporu hazırlayan uzman kuruluşa sağlanan özel menfaatler.

 

(EK/4)

BİRLEŞME ÖNCESİ İSTENEN BELGELER

1-      Birleşmeye ilişkin yetkili organ kararları,

2-      Birleşmeye taraf  ortaklıkların  her birinin tek bir metin haline getirilmiş esas sözleşmeleri,

3-      Birleşme sözleşmesi taslağı,

4-      Mahkemece tayin edilecek bilirkişilerce hazırlanacak rapor,

5-      Uzman kuruluşun birleşmeye ilişkin raporu,

6-      Özkaynakların rayiç bedel üzerinden değerlenmesi halinde ekspertiz raporları,

7-      Özel bağımsız denetim raporları,

8-      Ortaklık devralma yoluyla birleşme işleminde devralan ortaklığın varsa esas sözleşmesinde yapılacak değişikliklere ilişkin esas sözleşme tadil metinleri ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ile yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme işleminde yeni kurulacak ortaklığın esas sözleşme taslağı,

9-      Ortaklık devralma yoluyla birleşmede, devrolan; yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşmede, infisah edecek ortaklıkların ortaklarına verilecek hisselerin miktar ve oranı ile hisselerin niteliğine ilişkin bilgi,

10-    Rekabet Kurumu’ndan birleşmeye ilişkin olarak alınan izin belgesi,

11-    Birleşmeye taraf ortaklıkların tabi oldukları özel mevzuat hükümleri uyarınca diğer resmi kurumlardan alınacak onaylar,

12-    Birleşmeye taraf ortaklıkların sermayelerinin ödendiğini gösteren mali müşavir raporları,

13-    Birleşmenin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya koyan ayrıntılı yönetim kurulu raporu,

14-    Devir veya birleşmeden itibaren 3 yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini mali tablolar ile birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu,

15-    Birleşme gerekçesi,

16-    Kurul'ca istenecek diğer bilgi ve belgeler.

 

 

 

,

 

“ORTAKLIK DEVRALMA YOLUYLA BİRLEŞME İŞLEMİNDE HAZIRLANACAK DUYURU METNİ”

başlıklı EK/5

ve

                “YENİ ORTAKLIK KURULMASI YOLUYLA BİRLEŞME İŞLEMİNDE HAZIRLANACAK DUYURU METNİ”

başlıklı EK/6

 

 

Seri: I, No: 41 sayılı Tebliğin 9 uncu maddesi ile Tebliğ metninden çıkarılmıştır.

(EK/7)

 

BİRLEŞME SONRASI KURUL KAYDI İÇİN İSTENEN BELGELER

1-   Birleşme işlemine taraf ortaklıkların birleşmeye ilişkin genel kurul toplantı tutanakları ile hazirun cetvellerinin birer örneği,

2-   Genel kurulların onayından geçen birleşme sözleşmesinin noter tasdikli bir örneği,

3-   Esas sermaye sistemini kabul etmiş ortaklıklarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izin belgesi,

4-   Hisse senedi örneği,

5-   Hisse senetlerinin dağıtımına ilişkin duyuru,

6-   Sermaye artırımına ve sermaye artırımının usulüne uygun olarak tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı (*),

7-   Sermaye artırım işlemlerinin usulüne uygun olarak tamamlandığında ilişkin mali müşavir raporu (**),

8-   Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgeler.

 

 

 

 

 

 

“ORTAKLIK DEVRALMA YOLUYLA BİRLEŞME İŞLEMİNDE HAZIRLANACAK HİSSE SENETLERİNİN DAĞITIMINA İLİŞKİN DUYURU METNİ”

başlıklı EK/8-A

ve

“YENİ ORTAKLIK KURULMASI YOLUYLA BİRLEŞME İŞLEMİNDE HAZIRLANACAK HİSSE SENETLERİNİN DAĞITIMINA İLİŞKİN DUYURU METNİ”

başlıklı EK/8-B

 

 

Seri: I, No: 41 sayılı Tebliğin 9 uncu maddesi ile Tebliğ metninden çıkarılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)   Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıklarda sermaye artırım kararının genel kurul tarafından alınmaması halinde yönetim kurulu karar alacaktır.

(**)  Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıklardan istenir.

 

 

 

“ORTAKLIK DEVRALMA YOLUYLA BİRLEŞME DOLAYISIYLA YAPILACAK SERMAYE ARTIRIM TUTARININ BULUNMASINA İLİŞKİN SAYISAL ÖRNEK”

başlıklı EK/9

ve

                “YENİ ORTAKLIK KURULMASI YOLUYLA BİRLEŞME İŞLEMİNDE YENİ KURULAN ORTAKLIĞIN SERMAYESİNİN DAĞITIMINA İLİŞKİN SAYISAL ÖRNEK”

başlıklı EK/10

 

Seri: I, No: 35 sayılı Tebliğin 3 üncü maddesi ile Tebliğ metninden çıkarılmıştır.